Маалыматтык — китепкана кызматы

Маалыматтык - китепкана кызматыМаалыматтык - китепкана кызматы

Окуу китептери -1150 экз.

Кѳркѳм адабият – 300 экз.